قابل توجه اعضاء محترم صندوق

v    مبلغ حق عضویت ماهیانه حداقل 300،000ریال  و حد اکثر 1،000،0000ریال قابل تغییر می باشد .

v    همکاران عضو صندوق که وام قبلی آنها تسویه شده باشد می توانند حد اکثر2.5 برابر مبلغ سپرده خود وام درخواست نمایند .

v    وامهای درخواستی روز 20 تا 25 هر ماه پرداخت می شود.